top of page

Voor uw kind

Spelend_kind_OZT.jpg
Op elke hulpvraag een passend antwoord

De kerntaak van het kind is groot worden: groeien, ontwikkelen, leren.

​Daar heeft het zijn ouders bij nodig. 

En school.

 

Opvoeden is niet vanzelfsprekend.

Vaak gaat het goed.

Ouders en kinderen leren van elkaar.

 

Maar wat als het niet lukt?

Als het kind verdrietig is, geen energie heeft, geen vriendjes maakt, driftbuien krijgt, zich niet begrepen voelt of angstig is?

En niets helpt om het tij te keren?

Als opvoeder wilt u maar één ding: het beste voor uw zoon of dochter.

OnderwijsZorgTeam staat voor u klaar.

Heeft u zorgen om uw kind en wilt u ze met ons delen? Dan kunt u in gesprek met een van onze regiebehandelaars. Hij of zij bespreekt met u de hulpvragen en vertelt u wat de beste weg is.

 

Weet u zelf al wat nodig is?

Dan kunt u dit vermelden op het aanmeldformulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiek

Waarom diagnostiek?

 

Als onduidelijk is waar de problemen vandaan komen, wordt diagnostiek ingezet om te komen tot beeldvorming en handelingsadviezen.

 

Diagnostiek is onderzoek van het kind binnen de omgeving waarin het opgroeit: thuis en op school. 

We zoeken naar oorzaken van gedrag. Naar sterke en zwakke kanten, beschermende en belemmerende factoren.

Naar de hulp die geboden is. Wat wel of niet werkt. Wat het kind zelf kan.

Wat de mogelijkheden zijn binnen gezin en school, als hulp nodig is.

 

Soms geven we een classificatie af volgens de criteria van de DSM-5 (een diagnose.) Niet om het kind een stempel te geven. Maar om duidelijk te maken wat het kind nodig heeft. Zodat passend onderwijs of passende zorg geboden kan worden.

Individuele behandeling en begeleiding 

Binnen ons centrum wordt speltherapie, ergotherapie, kinderfysiotherapie en psychomotorische therapie gegeven.

Maar ook gespecialiseerde behandeling en hulp bij autisme of ADHD.

 

De orthopedagogen en psychologen van OnderwijsZorgTeam bieden:

 • psycho-educatie

 • psychotherapie

 • cognitieve gedragstherapie (CGT)

 • eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

 • re-attach

 • werkgeheugentraining (Cogmed)

 • behandeling van executieve functies

 

Samen met ouders en kind zoeken we de therapie die het beste resultaat geeft en past bij het kind. Waar ouders en kind zich goed bij voelen.

 

Waar nodig bundelen we onze krachten en werken we samen met onze Kizoom-partners. Zodat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Of behandelingen kunnen koppelen.

Of we zetten door naar een andere behandeling, als er te weinig vooruitgang is.

 

Systemische behandeling en begeleiding 

In deze behandeling zijn ouders en andere opvoeders onderdeel van de behandeling van het kind. Zodat zij het kind thuis kunnen helpen bij wat het in behandeling geleerd heeft. En omdat kind en gezin onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Er zijn verschillende systemische behandelvorming mogelijk:

 • ouderbegeleiding

 • praktische opvoedondersteuning

 • ouder-kind-relatietherapie

 • gezinsbegeleiding
   

We werken met ouders en kind samen in een gezinskamer, voeren gesprekken met ouders, of we komen bij u thuis.

Hoogbegaafdheid

Binnen OnderwijsZorgTeam werken we met de vakgroep hoogbegaafdheid.

Gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen gaan samen met het kind de uitdaging aan. We doen dit stapsgewijs. En we doen alleen wat nodig is.

 

Diagnostiek: we richten ons op de vraag wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart op het gebied van school, opvoeding, peers en talent.

 

Behandeling: we gaan aan de slag met de uitdagingen van het kind.

Waaronder inzicht in sterke en zwakke kanten, anders denken, zelfvertrouwen, omgaan met gevoeligheid.

We nemen de omgeving mee in het proces.

 

Omgeving: voor ouders en school kan het een hele uitdaging zijn. Daarom biedt

OnderwijsZorgTeam opvoedondersteuning, teamscholing en begeleiding van leerkrachten. ​​​​​​​​​​

Psychomotorische kindertherapie

 

OnderwijsZorgTeam biedt gespecialiseerde psychomotorische therapie voor kinderen en  jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag.

De therapie is bewegings- of  lichaamsgericht en werkt binnen de mogelijkheden van het kind. We gebruiken bewegen dus als middel om de problemen actief aan te pakken en op te lossen.

 

PMT is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling.

 • Sociaal-emotionele gedragsproblemen: moeilijk contact maken, teruggetrokken gedrag, agressief gedrag, angsten, negatief zelfbeeld, affectregulatieproblemen.

 • Cognitieve gedragsproblemen: aandachtproblemen, planningsproblemen, impulsiviteit,

        Informatieverwerkingsproblemen.

 

Onze PMT is altijd maatwerk.

We doen het samen met het kind/de jongere.

We richten ons op het functioneren in het gezin en op school.

 

We hebben keuze uit een breed aanbod van middelen en materialen.

Kizoom heeft twee volledig ingerichte gymzalen, waar we therapie geven.

We werken op scholen, als meerdere leerlingen therapie nodig hebben.

In dat geval maken we gebruik van hun zalen.

 

Drie fases van PMT

We starten de therapie met een korte onderzoeksfase/opbouwende fase.

In deze fase wordt psychomotorisch onderzoek gedaan om de hulpvraag duidelijker in kaart te brengen.

We starten de therapie met de focus op de sterke kanten van het kind/de jongere.

Van hieruit kiest de therapeut interventies en behandeltechnieken die gericht zijn op ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking.

 

Dan gaan we naar de verdiepingsfase/het toevertrouwen.

Er is een vertrouwensrelatie ontstaan. De therapeut is betrouwbaar en voorspelbaar en benoemt de handelingen en de emoties van het kind.

Het kind kan zich ontspannen. Het wordt opener, ondernemender en durft er meer op uit te gaan. Het voelt de eigen kracht, kan genieten van eigen mogelijkheden en leert zichzelf te accepteren.

 

In de transferfase gaat het kind/de jongere op zoek naar oplossingen, of ander gedrag bij tegenvallers en frustratie.

De therapeut nodigt het kind uit om te experimenteren met nieuw gedrag. Zo leert het steeds beter het eigen gedrag in goede banen te leiden.

Al bewegend en voelend leert het kind lichaamssensaties te koppelen aan emoties.

Met succeservaringen staan we stil bij wat het kind kan, wil, denkt en voelt. Hierdoor groeit het zelfbesef en het zelfvertrouwen.

 

Onze therapeuten werken vanuit de zeven psychomotorische thema’s: lichaamsbeleving, motorische gevoeligheid, ontspanning, vertrouwen, ruimte, kracht en emoties.

We hebben gespecialiseerde psychomotorische  therapeuten voor:

 • psychomotorische gezinstherapie (samen met ouders, broers en of zussen)

 • stoeiend groeien (boksen, kickboksen, judoën, trek- en duwspelletjes)

 • ontspanning (yoga, ontspanningsoefeningen, mindfulness)

 • sport en spel en motorisch leren (trefbal, hockey, voetbal, badminton)

 • kinderen/jongeren met een lichamelijke- of verstandelijke beperking

 • uitlokkende-, sturende- en dwingende bewegingsarrangementen

        (vaardighedenparcours, tien tellen in de rimboe, apenkooi)

Diagnostiek
Individuele behandeling
Systemische behandeling
Hoogbegaafdheid
Systemische behandeling
en begeleiding 

Individuele behandeling
en begeleiding 

Diagnostiek
Hoogbegaafdheid

Psychomotorische kindertherapie
Psychomotorische kindertherapie

Kosten

OnderwijsZorgTeam heeft een contract met de elf gemeenten Hart van Brabant.

Nadat de gemeente een beschikking heeft afgegeven, worden de kosten direct gedeclareerd aan de gemeente. Er zijn geen kosten voor de ouders.

Aanmelden
Als u uw kind bij ons is aangemeld, nemen wij contact met u op voor een afspraak. 

In een eerste gesprek stellen we de hulpvraag vast en bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Daarna wordt de beschikking aangevraagd en gaat de hulp van start.

bottom of page